മുഗ്ദ്ധഗാത്രീഗുണഗണ

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അനിരുദ്ധൻ

മുഗ്ദ്ധഗാത്രീഗുണഗണ-ബദ്ധനെന്നാകിലുമെന്നെ

യുദ്ധഭൂമി തന്നിലനിരുദ്ധനെന്നു ധരിച്ചാലും