മല്ലാക്ഷിമാർ നിങ്ങളുടെ സല്ലാപം

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഉഷ

മല്ലാക്ഷിമാർ നിങ്ങളുടെ സല്ലാപം കേൾക്കയാലിന്നു

ഉല്ലാസമേറ്റം മാനസേ

കല്യാണാംഗിമാരെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഗാനം ചെയ്താലും

ഉല്ലാസമേറ്റം മാനസേ