മതി മതി വിഹാരമിതി അതിമധുര വചനേ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചിത്രലേഖ

മതി മതി വിഹാരമിതി അതിമധുര വചനേ

അധികതരം ആയാസം അധുനാ ഭവിച്ചു തേ

തലമുടി അഴിഞ്ഞതും തിലകമിതു അലിഞ്ഞതും

മുലയിണ ഉലഞ്ഞതും പലതുമിതി കാൺകയായ്