മതിമുഖീ കരുതണം ഇന്നു മമ

രാഗം: 

കുറിഞ്ഞി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഉഷ

മതിമുഖീ കരുതണം ഇന്നു മമ

മതിമോഹനൻ ഇവനെന്നു