ഭീരുജനമണിയുന്ന ഹീര

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബാണാസുരൻ

ഭീരുജനമണിയുന്ന ഹീര! നിൻ ഗർജ്ജിതം വൃഥാ

ഫേരവഘോഷങ്ങൾ കേൾക്കിൻ പെടി കണ്ഠീരവനുണ്ടോ?