ബാണ നന്ദനേ

രാഗം: 

യമുനാകല്യാണി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചിത്രലേഖ

ബാണനന്ദനേ! നിന്റെ പ്രാണനാഥനെ തവ
പാണിയിൽ തരുന്നു ഞാൻ ഏണാങ്കബിംബാനനേ
നാണം എന്തേവം ബാലേ കേണതും നീ അല്ലയോ
ചേണാർന്ന കാന്തനോടുകൂടി രമിച്ചീടുക