പോരും പോരും വിഹാരമിനി

രാഗം: 

ശഹാന

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചിത്രലേഖ

പോരും പോരും വിഹാരമിനി

പോക ശയാനായ നാം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഉഷ ചിത്രലേഖയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് ഉറങ്ങുന്നു.