പേടിയുണ്ടിതു ചൊല്ലുവാനെങ്കിലും

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൃദ്ധ

പേടിയുണ്ടിതു ചൊല്ലുവാനെങ്കിലും

ഗൂഢമായ് കർണേ പറഞ്ഞറിയിക്കാം

പേടമാങ്കണ്ണിയെക്കൂടെ പിണക്കുമീ

ചേടികളിന്നിതു മൂടിമറച്ചാൽ

പ്രായം വരുമ്പോൾ പതിയോടു ചേർക്കാഞ്ഞാൽ

മായങ്ങളിങ്ങിനെ വന്നു ഭവിയ്ക്കും

കന്യാഗൃഹത്തിൽ പുരുഷവചനങ്ങൾ

ഇന്നലെക്കപ്പുറം കണ്ടതുമില്ല ഞാൻ

ജാരസമാഗമ ലക്ഷണമിന്നു

ദാരികതന്നിൽ കാണുന്നഹോ!

വക്ഷോജകുംഭതടങ്ങളിൽ നഖ-

ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടു കാണുന്നു

ദന്തക്ഷതങ്ങളുമുണ്ടഹോ കാണ്മാൻ

പൂന്തേന്മൊഴിതന്നധരത്തിൽ

മുഗ്ദ്ധനായിട്ടൊരു കാമുകനിന്നു

ശുദ്ധാന്തേ വാഴുന്നു നിർണ്ണയം

വൃത്തമശേഷമുണർത്തിപ്പാനിഹ

ശത്രുനിഷൂദന! വന്നു ഞാൻ