പേടമാങ്കണ്ണിയിലാശ

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബാണാസുരൻ

പേടമാങ്കണ്ണിയിലാശ ഗൂഢമായ് വെച്ചതുമൂലം

ഖേട! നിന്റെ ദേഹമാശു പാടനം ചെയ്തീടുവൻ ഞാൻ