നാളീകബാണനുടെ കേളീവിലാസമുഷ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

നാളീകബാണനുടെ കേളീവിലാസമുഷ-

ആളീജനത്തോടിതി താന്താ-

കേളിയിൽ അഹന്താ, മേളിത ഹൃദന്താ

കളമൃദുല കുസുമപരി -(പരി)മളമുടയ ശയ്യയതിൽ

നീളേശയിച്ചിതധിക താന്താ

ലാവണ്യസംഘമുടൻ ആവിർഭവിച്ചത-

നുഭാവത്തൊടൊത്തൊരു ശരീരൻ

താവതതി ധീരൻ ശ്രീവിജിതമാരൻ

അവളുടയ കുചകലശം അവിനയമുപേത്യോഷ്ഠാ

നവസുധ നുകർന്നു സുകുമാരൻ

സംഭോഗ വാഞ്ഛയൊടു സമ്പൂര്യചേലയുടെ 

തുമ്പും കടന്നഥ പിടിച്ചു

സമ്പ്രതി വലിച്ചു ജംഭ്രണമുദിച്ചു

കമ്പവുമകന്നു കുച കുംഭവുമുണർന്നളവിൽ

സംഭ്രാന്തയായവൾ വിറച്ചു

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഉഷ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഞെട്ടി ഉണരുന്നു. അത് കണ്ട് ചിത്രലേഖയുടെ അടുത്ത പദം.