നല്ലൊരു മാധവകാലം വന്നൂ

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പത്നി(മാർ)

നല്ലൊരു മാധവകാലം വന്നൂ മല്ലമഥന മുതിരുന്നു

മല്ലികാ കലികയിൽ നിന്നു മധുകല്ലോലിനിയൊഴുകുന്നു

കാണുക വിലസീടുന്നു പരമേണതിലകനുമുയർന്നു

സൂനായുധശരജാലങ്ങളുടെ ശാണോപലമതുപോലെ

കുരവകനിരകകൾ തോറും ചെന്നു കുസുമമണമിതാ കവർന്നു

പരിചോടു പവനൻ വരുന്നു ഹൃദി സ്മരദഹനൻ വളരുന്നു

തരിക തവാധരബിംബം കാന്ത അരുതരുതതിനുവിളംബം

വിരചയ ദൃഢപരിരംഭം മമ കുരു സഫലം കുചകുംഭം

തിരശ്ശീല