ദേഹികളെന്നുടെ ദാഹം സഹിയാഞ്ഞു

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശിവജ്വരം

ദേഹികളെന്നുടെ ദാഹം സഹിയാഞ്ഞു

മോഹികളായ് വലഞ്ഞീടുന്നതില്ലയോ?

മാഹേശ്വരജ്വരം ഞാനെന്നറിക നീ

സാസഹകർമ്മം ചിതമല്ല ദുർമ്മതേ!