ദുർമ്മതെ നില്ലുനില്ലെടാ ദുർമ്മതെ

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അനിരുദ്ധൻ

ഇതി പുരുഷഗിരം നിശമ്യ മാനീ

ബലിതനയസ്യ രണായ ദീപ്തകോപഃ

അവദദതിജവാദഥാനിരുദ്ധ-

സ്സവിധമുപേത്യ ഗൃഹീതചാപരോപഃ

ദുർമ്മതെ! നില്ലുനില്ലെടാ ദുർമ്മതെ!

ദോർമദം കൊണ്ടിഹ വന്നു ദുർമൊഴി ചൊന്നോരു നിന്നെ

മർമ്മഭേദി മാർഗ്ഗണം കൊണ്ടുമന്മഥനം ചെയ്തീടുവൻ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അനിരുദ്ധൻ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് പദം.