ചിത്രതരമോർക്കിലധുനാ തവ വചനം

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബാണാസുരൻ

ചിത്രതരമോർക്കിലധുനാ തവ വചനം

എത്രയും ജുഗുപ്സിതാവഹം

ഇത്രിഭുവനേഷു മാം നേർത്തുവരുവാനൊരുവൻ

കുത്ര വദ ഹന്ത! തവ ശുദ്ധതയതല്ലയോ?

എങ്കിലുമീവാർത്തയകമേ ഓർത്തുപുരി-

തങ്കൽ വസാമി സുഖമേ

മനോധർമ്മ ആട്ടങ്ങൾ: 

ബാണന്റെ ഗോപുരം ആട്ടം