ചണ്ഡബാഹുദണ്ഡകലിത

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രദ്യുമ്നൻ

ചണ്ഡബാഹുദണ്ഡകലിത

ഭിണ്ഡിപാലവിഹതികൊണ്ടു

ഷണ്ഡ! നിന്റെ മുണ്ഡമാശുഖണ്ഡിതങ്ങളായിടും

തിരശ്ശീല