ചക്രകുടുംബകബാന്ധവഘൃണിഗണ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ചക്രകുടുംബകബാന്ധവഘൃണിഗണ

ധിക്കൃതി പടുതരമായീടൊന്നൊരു

ചക്രംകൊണ്ടിഹ നിന്നുടെ പൃഥുഭുജ-

ചക്രം ഖണ്ഡിച്ചെറിവനിദാനീം

തിരശ്ശീല