കാതരമിഴിമാർ മണിമാലികയാം

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബാണാസുരൻ

കാതരമിഴിമാർ മണിമാലികയാം

പൂതനയെ ചതിയാലെ ഹനിച്ചൊരു

പാതകമാകെ കളവതിനായ് തവ

ജാതമതാസസിധാരാപ്ലവനം