കളധൗതകമലങ്ങൾ വിലസുന്നു കാന്ത

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പത്നി(മാർ)

കളധൗതകമലങ്ങൾ വിലസുന്നു കാന്ത

കളഹംസകുലമതിൽ കളികളാടുന്നു

വെളുവെളെ വിലസിന നളിനികൾ തോറും

പുളിനങ്ങൾ കളാകോകമിളിതങ്ങൾ കാൺക

പൂമണമിയലുന്ന കോമളതളിമം

സാമജഗമന നിശമയ നാഥ

മധുമദമുഖരിത മധുകരഗീതം

വിധുമുഖി മമ മതി വിധുതി ചെയ്യുന്നു

കളഹേമകാഞ്ചികൾ ഇളകുമാറിപ്പോൾ

കലയേഹം മനസിജകലഹേ സന്നാഹം

പുളകിതങ്ങളാകും കുളുർമുലയിണയിൽ

മിളിതനായ് നുകരുക മുഖമധു വീര

തിരശ്ശീല

മനോധർമ്മ ആട്ടങ്ങൾ: 

ബാണന്റെ ഗോപുരം ആട്ടം