എന്തിതെന്തിതു ഹന്ത നീയെടി

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബാണാസുരൻ

എന്തിതെന്തിതു ഹന്ത! നീയെടി

ബന്ധഹീനമുരപ്പതും

അന്തരംഗമതിൽ നിനക്കൊരു

ചിന്തയെന്തു ഭവിച്ചതും

അഖിലവും പറകാശു നീയെടി

അഖിലവും പറകാശു നീ