ഉദിതമിദമൃതമസ്തു

രാഗം: 

ഇന്ദളം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ഉദിതമിദമൃതമസ്തു ഉഡുപതിവതംസ! തേ

മദഭരമടങ്ങുവാൻ രണഭുവി മയാ

വിദലിതമിവന്റെ ഭുജവനമഥ ചതുർഭുജോ

മുദിതോ വിരാജതു മഹാസുരോയം

തരുണേന്ദുചൂഡ! ജയ പുരമഥന ശംഭോ!

തിരശ്ശീല