ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

ബാണാസുരൻ ഉഷയെ അനിരുദ്ധനുവിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ശേഷകാലം ശ്രീകൃഷ്ണഭജനയോടേ ബാണൻ കഴിയുന്നു.