ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

വൃദ്ധ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ബാണൻ ഉഷയുടെ അന്തഃപ്പുരത്തിൽ ചെന്ന് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനോട് യുദ്ധത്തിനു വിളിക്കുന്നു. അനിരുദ്ധൻ യുദ്ധത്തിനു വരുന്നു. അനിരുദ്ധനെ ബാണൻ നാഗപാശത്താൽ ബന്ധിക്കുന്നു. ഉഷ, വിഷാദത്തോടേ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധ്യാനിയ്ക്കുന്നു. ഇത്രയും ആണ് ഈ രംഗത്തിൽ ഉള്ളത്.