അന്നേരം അതിമാത്രം അളികാളികാഭവേണീ

രാഗം: 

ശഹാന

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഉഷ

അന്നേരം അതിമാത്രം അളികാളികാഭവേണീ

സന്നതനു ലതികാസ്വിന്നത കലർന്നു മേ

ഉന്നത കുചങ്ങളിൽ ഉളവായി പുളകങ്ങൾ

മുന്നിൽ നിന്നവൻ എന്റെ മിന്നൽ പോലെ മറഞ്ഞു