അഥ പുനരപിദ്രം ജാതു കേനാപി യൂനാ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഉഷ

അഥ പുനരപിദ്രം ജാതു കേനാപി യൂനാ

കിമപി സുരതസൗഖ്യം പോപിതാ ദീപിതാശാ

ഉഷസി കലുഷചിത്താ തദ്വിയോഗാദുഷാ സാ

പരിണതശശിവക്ത്രാ ചിത്രലേഖം ജഗാദ