അത്ര നിൻ സ്തുതികൾകേട്ടു

രാഗം: 

ഇന്ദിശ

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഷ്ണുജ്വരം

അത്ര നിൻ സ്തുതികൾകേട്ടു എത്രയും പ്രസന്നനായ് ഞാൻ

അത്തലിനി വേണ്ടാ നിനക്കിത്രിലോകിയിൽ

ഇക്കഥയുച്ചരിക്കുന്നദിക്കിലും ഭവാനിനിമേൽ

നിൽക്കരുതെന്നാജ്ഞയാലേ വെക്കം പൊയ്ക്കൊൾക

തിരശ്ശീല