സോദരബാലിന്‍ പാദാംബുജം

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

സോദരബാലിന്‍ പാദാംബുജം നിന്റെ

സാദരം നൌമി മാം പാലയദീനം

തവസഹജനമിതബല പിഴകളും പൊറുത്തു

യുവനൃപത മമ തരിക മഹിതഗുണ കീര്‍ത്തേ

അർത്ഥം: 

സഹോദരാ ബാലി നിന്റെ കാലിണകൾ ഞാൻ ആദരവോടെ തൊഴുന്നു. സകല തെറ്റുകളും മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ സഹോദരനായ എന്നെ നീ പരിപാലിക്കൂ. എന്നെ യുവരാജാവായി വാഴിക്കൂ.