സുഗ്രീവ നിന്നുടെ മസ്തകം ഭിത്വാ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബാലി

സുഗ്രീവ നിന്നുടെ മസ്തകം ഭിത്വാ

നിഗ്രഹം ചെയ്‌വേനിദാനീം ക്ഷണത്താൽ

രിപുനികര കരിനിവഹഹരിവരസമോഹം

സപദി ഹഹ മുഷ്ടിപരിഘട്ടനം ചെയ്‌വേൻ

യുദ്ധം – തിരശ്ശീല

അർത്ഥം: 

എടാ സുഗ്രീവാ നിന്റെ തലപൊടിച്ചുടച്ച് നിന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ.  മുഷ്ടികൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ അടിയ്ക്കും.