സഹജസൗമിത്രേ മിഹിരനഞ്ജസാ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

തദനു സ രഘുവര്യൻ പമ്പയാകും സരസ്സിൻ

തടമതനുജനോടും കോമളൻ പുക്കു സാകം

മദനവിശിഖഖിന്നൻ മാനസേ താപമോടും

മഗധമഹിപപുത്രീപുത്രനോടേവമൂചേ

സഹജസൗമിത്രേ മിഹിരനഞ്ജസാ

ദഹനരശ്മിയിൽ ഗഗനേ കാണുന്നു

ഉടലിലേറെയും ചൂടു തോന്നുന്നു

വിടപിമൂലത്തിൽ ഝടിതിപോക നാം

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകം:- പിന്നെ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോടുകൂടെ പമ്പാസരസ്സിന്റെ തീരത്തെത്തി. കാമതാപത്താൽ ദുഃഖിതനായി രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

പദം:-അനുജാ ലക്ഷ്മണാ സൂര്യൻ ആകാശത്ത് കത്തിജ്വലിയ്ക്കുന്നു. വല്ലാത്തെ ചൂടുതോന്നുന്നു. മരച്ചുവട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗം പോകാം.