സഹജസൗമിത്രേ പോക

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

സഹജസൗമിത്രേ പോക നീയിനി

സഹജനാകിയ ഭരതസന്നിധൗ

വാരിജാക്ഷിയാം സീതയെ വിനാ

പോരുന്നില്ലഞാൻ ഇനി അയോദ്ധ്യയിൽ

ക്വാസി ദേവി സാരംഗലോചനേ

പ്രേയസി മമ ശശധാരാനനേ

അർത്ഥം: 

സഹോദര ലക്ഷ്മണാ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അയോദ്ധ്യയിൽ ഭരതസമീപം പോവുക. സീതയെ കൂടാതെ ഞാൻ അയോദ്ധ്യയിലേക്ക് ഇല്ല. (നീ എവിടെ ആണെന്റെ പ്രേയസീ?)