ശാഖാമൃഗപുംഗവ മാ കുരുശോകത്തെ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ശാഖാമൃഗപുംഗവ മാ കുരുശോകത്തെ

സാകേതമഹീപാലന്‍ ഭരതന്‍ മഹാത്മന്‍

സകലദിക്കുകളിലും നരപതിതതികളെ

സുമുഖനയച്ചവരില്‍ രാമനഹമേകന്‍

ധര്‍മ്മരക്ഷണംചെയ്തു അധര്‍മ്മമൊതുക്കുവാനും

നിര്‍മ്മലനരുളി അയച്ചതുമസ്മാന്‍

പുത്രരും അനുജരും തുല്യമല്ലൊ ആകുന്നു

പുത്രഭാര്യയെ ഭവാന്‍ അപഹരിച്ചല്ലൊ

വൃത്രവൈരിനന്ദന ഏവംചെയ്തതിനാലെ

വദ്ധ്യനാക്കി കപിരാജ നിന്നെ ഞാനെന്നറിക.

അർത്ഥം: 

സങ്കടപ്പെടരുത്. അനുജനും മകനും ഒരുപോലെ ആണ്. അനുജന്റെ ഭാര്യയെ നീ സ്വന്തമാക്കി. അതിനാൽ നീ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്.

അനുബന്ധ വിവരം: 

സുഗ്രീവന്റെ ഭാര്യ രുമ എന്നാണ് പേർ. രുമയേയും ബാലി അസുരനെ കൊന്ന് തിരിച്ച് വന്ന്, സുഗ്രീവനെ രാജ്യഭ്രഷ്ടനാക്കിയപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കി.