വീരനെങ്കിലോ നീയിഹ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടായു

വീരനെങ്കിലോ നീയിഹ രാവണ

നാരിയെ കക്കയില്ലെന്നു നൂനം

അർത്ഥം: 

വീരനായ രാവണൻ ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീയേയും കട്ട് കൊണ്ട് പോകില്ല. (സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ)