വില്ലു കൊത്തിമുറിച്ചോരു

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

വില്ലു കൊത്തിമുറിച്ചോരു നിന്നെ

കൊല്ലുവേനിന്നു ശൂലത്തിനാലെ

അർത്ഥം: 

എന്റെ വില്ലുകൊത്തി മുറിച്ച നിന്നെ ഞാൻ ശൂലം കൊണ്ട് കൊല്ലും.