വില്ലുകൊത്തിമുറിച്ചെറിവൻ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടായു

വില്ലുകൊത്തിമുറിച്ചെറിവൻ ഞാൻ

നല്ല ബാണവും തൂണിയുമെല്ലാം

അർത്ഥം: 

ഞാൻ നിന്റെ അമ്പും വില്ലും  ആവനാഴിയും ഇപ്പോൾ കൊത്തി മുറിച്ചെറിയുന്നുണ്ട്.