രാവണൻ സീതയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

രാവണൻ സീതയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നേരം

രാമേതി സാ രുദതീ

ശോഭയേറും ഭൂഷണങ്ങളും മഞ്ജുള-

മുത്തരീയമെന്നിവ

ഇട്ടുംകളഞ്ഞു നടന്നതും ഞാനി-

ങ്ങെടുത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ടഹോ ത്വയാ

ദ്രഷ്ടവ്യങ്ങൾ തന്നെ രാഘവ രാമേതി

ദിവ്യഭൂഷണങ്ങൾ

അർത്ഥം: 

അങ്ങനെ ആകട്ടെ നിന്റെ കൈ തന്നെ ഞാൻ സഖ്യം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ഭാര്യയെ കട്ടെടുത്ത ബാലിയെ കൊന്ന് നിനക്ക് രാജ്യവും തരാം. എന്റെ അമ്പുകളെ കണ്ടാലും സുഗ്രീവ.