രാമവിഭോ പീഡിക്കരുതേ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലക്ഷ്മണൻ

രാമവിഭോ പീഡിക്കരുതേ ഭീമപരാക്രമനാകിയ നീ

ഭൂമീപതിതിലക മഹാത്മൻ കാമസമാകാര

അർത്ഥം: 

അല്ലയോ വീരാ രാമാ നീ സങ്കടപ്പെടരുത്.