രാക്ഷസാ നീയെടുത്തോരു

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടായു

രാക്ഷസാ നീയെടുത്തോരു ശൂലത്തെ

പക്ഷത്താലടിച്ചാശു മുറിപ്പൻ

അർത്ഥം: 

എടാ രാക്ഷസാ നീ ശൂലമെടുത്താൽ ഞാൻ അത് എന്റെ ചിറകുകൊണ്ട് അടിച്ച് മുറിയ്ക്കും.