രാക്ഷസാധമ എന്നുടെ മര്‍മ്മം

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടായു

രാക്ഷസാധമ എന്നുടെ മര്‍മ്മം

പക്ഷമാകുന്നു ദക്ഷിണമല്ലൊ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

എടാ രാക്ഷസനീച, എന്റെ മർമ്മം വലത്തെ ചിറക് ആണ്.