രഘുവീര മഹാരഥദേവ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

രഘുവീര മഹാരഥദേവ സകലേശ്വര പീഡിക്കരുതേ

അഘരഹിത മഹാത്മൻ ദശരഥസുകുമാരകുമാര

പോരാളികളാകിയ കൗണപർ പാരാളും രാവണഹതയേ

നീരാളും മുകളിലൊളികുഴലിയെക്കണ്ടു വരുന്നുണ്ടു

അർത്ഥം: 

അല്ലയോ രഘുവീര സങ്കടപ്പെടരുത്. പോരാളികളായ അസുരന്മാരുടെ രാജാവായ രാവണനെ കൊല്ലുവാൻ കാരണമായ സീതയെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.