രഘുപതേ വിഭോ രജനിയിലഹോ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലക്ഷ്മണൻ

രഘുപതേ വിഭോ രജനിയിലഹോ

രവിയുദിയ്ക്കുമോ രുചിരഭാഷണ

ഇന്ദ്രസന്നിഭ സുന്ദരാനന

ഇന്ദിരാലയ ചന്ദ്രനാകുന്നു

അർത്ഥം: 

അല്ലയോ രഘുപതേ രാമാ രാത്രിയിൽ സൂര്യനുദിയ്ക്കുമോ? ആകാശത്ത് കാണുന്നത് ചന്ദ്രനാകുന്നു.