രംഗം 7 ജടായുവധം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

സീതയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി രാവണനോട് ദശരഥസുഹൃത്തായ ജടായു ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. രാവണനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ജടായു ചിറകുകൾ അറ്റ് നിലത്ത് വീഴുന്നു. ആ സമയം, സീത ജടായുവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.