രംഗം 6 സീതാപഹരണം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

സീതയുടെ പരുഷമായ വാക്കുകള്‍ കേട്ട് ക്രുദ്ധനായ ലക്ഷ്മണന്‍ രാമസമീപത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. ഈ തക്കത്തിന് സന്യാസിവേഷം ധരിച്ച് വന്ന് രാവണന്‍ സീതയെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു.