രംഗം 4 മാൻപിടുത്തം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

മാൻപിടുത്തത്തിനിടയിൽ മാരീചൻ ശ്രീരാമന്റെ ശബ്ദത്തിൽ കരയുന്നു.