രംഗം 21 ബാലിയ്ക്ക് മോക്ഷം നൽകുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

വീണുകിടക്കുന്ന ബാലിയുടെ അടുത്ത് ശ്രീരാമനെത്തി എന്തുകൊണ്ട് ബാലിയെ വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നു. ബാലി, സുഗ്രീവനെ കാഞ്ചനമാല അണിയിക്കുന്നു.