രംഗം 20 ബാലി സുഗ്രീവ യുദ്ധം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

ബാലിയും സുഗ്രീവനും വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. രാമൻ അസ്ത്രമയക്കുന്നു. ബാലി വീഴുന്നു.