രംഗം 19 ബാലിയും താരയും സംസാരിക്കുന്നു 

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

താര, ബാലിയെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിൻ തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.