രംഗം 17 സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമസമീപം വിലപിക്കുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

ബാലിയോട് തോറ്റ് വന്ന് ശ്രീരാമസമീപം സുഗ്രീവനെത്തി വിലപ്യിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാമൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബാലിയെ കൊല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു.