രംഗം 16 ബാലിയുടെ മറുപടി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

ബാലി കൊട്ടാരത്തിനു പുറത്ത് വന്ന് സുഗ്രീവനോട് മറുപടി പറയുന്നു. മുഷ്ടിയുദ്ധം നടക്കുന്നു. സുഗ്രീവൻ തോറ്റോടി പോകുന്നു.