രംഗം 15 സുഗ്രീവൻ ബാലിയെ പോരിനു വിളിക്കുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

സുഗ്രീവൻ ബാലിയെ പോരിനു വിളിക്കുന്നു.