രംഗം 14 ഋഷ്യമൂകാചലം രാമലക്ഷ്മണന്മാരൊത്ത് സുഗ്രീവൻ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

രാമലക്ഷ്മണന്മാരും സുഗ്രീവനും പരസ്പരം സഖ്യത്തിൽ ആകുന്നു.