രംഗം 13 രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ ഹനൂമാൻ ചെന്ന് കാണുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

സുഗ്രീവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഹനൂമാൻ വടു വേഷം ധരിച്ച് രാമലക്ഷ്ണണന്മാരെ ചെന്ന് വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നു. രംഗാവസാനം ഹനൂമാൻ രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ തോളിൽ എടുത്ത് സുഗ്രീവസമീപം എത്തിയ്ക്കുന്നു.